Een unieke kasteeltuin in Heemskerk

Historie

De kasteeltuin is altijd nauw verbonden geweest met kasteel Assumburg. Het ontstaan van de tuin is begonnen toen de rijke koopman en regent Jean Deutsz uit Amsterdam 300 jaar geleden zijn oog liet vallen op het kasteel. Hij verwierf het in eigendom, liet het slot grondig verbouwen en een prachtige symmetrische baroktuin aanleggen die paste bij zijn maatschappelijke positie en de schoonheidsidealen van die tijd. In 1729 werden van de tuin kopergravures gemaakt die duidelijk laten zien hoe de tuin er in die tijd uit zag; replica’s zijn in de tuin aanwezig.

 

In de 19e eeuw werd alles wat Frans was afgezworen, de tuin veranderde van vorm en inhoud. Kasteel en tuin werden ook steeds meer aan hun lot over gelaten. Rond 1900 was het kasteel zo verwaarloosd dat het voor 1 gulden aan het Rijk werd verkocht. Het kasteel werd uiteindelijk gerestaureerd en in 1933 in gebruik genomen als jeugdherberg. Ook nu nog is het in gebruik als StayOkay. Met de tuin liep het slechter af. De gronden werden verkocht en delen hiervan werden zelfs gebruikt als vuilnisbelt.

 

 

Nieuwe start met Nico Brantjes

Eind 20e eeuw verwierf de gemeente Heemskerk het eigendom van de gronden rond het kasteel en besloot hier Park Assumburg/Oud Haerlem aan te leggen. Een belangrijk onderdeel van het omvangrijke plan bestond uit het in oude luister terugbrengen van de kasteeltuin. De grachten rondom het kasteel werden weer uitgegraven en de grond gesaneerd. De aanleg van de tuin kon beginnen.

Voormalig hoofd groenvoorziening Nico Brantjes heeft het fraaie ontwerp gemaakt naar het voorbeeld van de bewaard gebleven gravures en onder zijn bezielende leiding is de uitvoering gestart. In 2011 vond de opening van de tuin plaats.

Een grote groep vrijwilligers is dagelijks bezig met het onderhoud.

 

 

Historie in jaartallen

13e eeuw: Ontstaan kasteel Assumburg;
1546: Verbouwing van het slot en vernoemd naar buurtschap Assum;
1694-1719: Sloteigenaar Jean Deutz;
1708: Start aanleg kasteeltuin in opdracht van Jean Deutz;
1867: Laatste bewoners verlaten het kasteel en verkopen de landerijen;
1911: Het Rijk wordt eigenaar van kasteel en start de renovatie;
1933 – heden: StayOkay, voorheen jeugdherberg in kasteel Assumburg;
1990: Start verwerving gronden rond het kasteel door gemeente Heemskerk;
1999: Sanering gronden en start aanleg park Assumburg/Oud-Haerlem;
2008: Start reconstructie kasteeltuin;
2010: Start formele aanleg kasteeltuin;
2011: 10 juni Opening kasteeltuin;
2016: 20 mei Opening bezoekerscentrum het Koetshuijs.