Steun aan Kasteeltuin

Vrienden / donateurs

Kasteeltuin Assumburg mag rekenen op de sympathie en inzet van velen. De spoedig op te richten Vereniging van Vrienden van kasteeltuin Assumburg organiseert activiteiten en geeft een nieuwsbrief uit. Als u de kasteeltuin een warm hart toedraagt kunt u lid of donateur worden.

- u ontvangt onze Nieuwsbrief, 4 x per jaar;
- u wordt op de hoogte gehouden van speciale
   evenementen;
- u ontvangt één maal per jaar een uitnodiging voor een
   speciale “Vriendendag” met rondleiding en de jongste
   informatie betreffende onze plannen en projecten.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 25,- of ieder ander bedrag naar keuze. Hiernaast vindt u het aanmeldingsformulier.
Giften zijn vanwege de ANBI status aftrekbaar voor de belasting. 

Verantwoording / ANBI status   

Hieronder een aantal basisgegevens en documenten ter verantwoording van onze organisatie. E.e.a zoals per 2014 verplicht is gesteld voor alle Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI status).  

Oprichtingsakte

De Stichting is opgericht op 6 oktober 2011 per notariële akte opgesteld door notariskantoor Janssen & Commenée te Heemskerk. Als hieronder verwezen wordt naar artikels dan zijn dat artikels zoals voorkomend in deze akte. 

Naam 

Stichting Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg (artikel 1 Statuten)

RSIN/ fiscaal nummer

850988202

Contactgegevens

Zie onder Contact 

Doelstelling

Het ondersteunen van de gemeente Heemskerk bij het beheer en onderhoud van de kasteeltuin bij kasteel Assumburg (artikel 2 Statuten)

Hoofdlijnen van het actuele beleid

Het actuele beleid wordt afgeleid van en getoetst aan het in 2013 door de gemeente Heemskerk, de eigenaar van de tuin, goedgekeurde Beleidsplan van de Stichting. Hierin worden de lange termijn doelen gesteld op het gebied van groenbeheer, voorzieningen, evenementen, educatieve projecten en publiciteit. In de jaarverslagen wordt per jaar gerapporteerd over de voortgang. 

Statutaire bestuurssamenstelling

-Jaarrapport 2017

Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd (artikel 3 Statuten). De vrijwilligers worden niet betaald. Het toezicht op de dagelijkse activiteiten van de vrijwilligers wordt verzorgd door een hovenier, die parttime (0,2 FTE) wordt ingehuurd.

Gemaakte onkosten van bestuursleden en vrijwilligers worden per geval verantwoord en vergoed. Voor vrijwilligers wordt jaarlijks een natuurgericht Vrijwilligersexcursie, een zomer BBQ en een Kerstbijeenkomst georganiseerd. Dit als dank voor de toewijding en tijd die een ieder elk jaar opnieuw aan de tuin besteedt.

Namen van de bestuurders

Zie  onder Contact 

Om het (pdf) jaarrapport te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig. Dit kunt u kosteloos downloaden. Klik hiervoor op onderstaand logo.

 

https://get.adobe.com/nl/reader/